Uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dienstapotheek

 Download de privacyverklaring in pdf (165kb)

Algemeen

Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar wij voor moeten zorgen als we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook staat erin welke rechten u heeft. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht ons om u schriftelijk informatie te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij doen dit door deze privacyverklaring op onze website te publiceren.

In het kort

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke gegevens wij van u bewaren. Ook vertellen we u hoe wij de informatie die we over u bewaren beschermen. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorgen we ervoor dat alleen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken. Het gaat om uw gegevens, daarom vertellen we in deze verklaring ook hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

Inhoud van deze privacyverklaring

Uw rechten
Gebruik van uw persoonsgegevens
Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?
Wetenschappelijk onderzoek
Bewaartermijn van uw gegevens
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uitwisseling gegevens binnen Zoetermeer en Benthuizen
Uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt
Beveiligingsmaatregelen
Vraag of klacht?

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus we kunnen ons voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u altijd bij ons kunt vragen:

 • welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
 • om gegevens die wij van u hebben aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
 • om uw medische gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als we niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);

Ook mag u altijd bezwaar maken tegen het delen van uw gegevens. Bovenstaande vragen kunt u mondeling of schriftelijk aan uw huisarts stellen. Als u dat zelf niet kunt, mag u dat ook door een vertegenwoordiger laten doen (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Gebruik van uw persoonsgegevens

In onze dienstapotheek kunnen we verschillende persoonsgegevens van u gebruiken, zoals bijvoorbeeld uw contactgegevens en uw medicijngebruik. Die gegevens bewaren we in uw persoonlijke, elektronische patiëntendossier. Dit doen we in de eerste plaats om u een goede farmaceutische behandeling te kunnen geven en uw medicatie te kunnen verstrekken. Daarnaast hebben we ook gegevens van u nodig om uw behandeling in rekening te kunnen brengen bij de zorgverzekeraar. Wij bewaren de volgende gegevens van u:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens (zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes)
 • Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

We verzamelen uw gegevens onder andere wanneer u onze dienstapotheek bezoekt en tijdens telefoongesprekken. Als we voor onze dienstverlening samenwerken met andere zorgverleners, ontvangen we van hen gegevens over uw behandeling.

Het kan voor uw en onze veiligheid nodig zijn dat er camerabeelden van de wachtkamer worden vastgelegd.

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

In de AVG staat dat uw huisarts ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden.

We verzamelen en bewaren uw gegevens alleen:

 • om u de farmaceutische zorg te bieden die u nodig heeft. Het gaat om alle zorg van de dienstapotheek en of medewerkers in de dienstapotheek;
 • om de farmaceutische zorg die u heeft gekregen in rekening te kunnen brengen bij de zorgverzekeraar;
 • om de kwaliteit en bedrijfsvoering van de dienstapotheek op peil te houden;
 • om aan zorgverzekeraars te kunnen laten zien welke zorg we hebben geleverd. Dit doen we anoniem, zorgverzekeraars krijgen van ons geen informatie over uw persoonlijke medische situatie;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;

Wetenschappelijk onderzoek

De informatie die we over u bewaren, wordt anoniem gebruikt voor statistieken rond ziekte en gezondheid. Een voorbeeld hiervan zijn de cijfers over het aantal mensen met bepaalde medicijnen.

Ook kunnen uw gegevens onder strikte voorwaarden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar farmaceutische behandelingen. Voordat uw gegevens gebruikt mogen worden, moet alle informatie die ervoor kan zorgen dat u herkenbaar bent, worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan uw naam en adres. Als het voor het onderzoek toch nodig is dat bekend wordt wie u bent, dan zal de apotheker hiervoor altijd eerst nadrukkelijk om uw toestemming vragen. Hebt u vragen of wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met de dienstapotheek.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor een goede farmaceutische behandeling. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid of die van uw kinderen nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw apotheker bepaalt of dat nodig is.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen degenen in onze dienstapotheek die rechtstreeks betrokken zijn bij de farmaceutische zorgverlening kunnen uw gegevens bekijken. Dit zijn bijvoorbeeld de apotheker en de apothekersassistente. Zij bekijken uw dossier alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Soms moet u gebruik maken van de dienstapotheek Zoetermeer, bijvoorbeeld buiten kantoortijd. De dienstapotheek Zoetermeer kan uw gegevens bekijken als dat nodig is om u goed te kunnen behandelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle medewerkers van onze dienstapotheek gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Zij zullen bijvoorbeeld uw gegevens alleen met een ander delen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Op deze regel zijn wel een paar uitzonderingen mogelijk. Dit is bijvoorbeeld als de dienstapotheek volgens een andere wet dan de AVG informatie over u moet geven, bijvoorbeeld als er ernstig gevaar is of dreigt voor uw gezondheid of die van anderen. Uw gegevens kunnen bovendien als dat nodig is, gedeeld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, zoals wanneer uw huisarts een recept voor medicatie voor u naar de dienstapotheek stuurt en daarvoor wil weten welke medicijnen die u gebruikt door uw apotheek zijn vastgelegd.

Uitwisseling gegevens binnen Zoetermeer en Benthuizen

Uw persoonsgegevens bewaren we in een elektronisch patiëntendossier. Onze dienstapotheek is aangesloten op een streng beveiligd regionaal computersysteem waarop ook de andere apotheken en huisartsenpraktijken in Zoetermeer en Benthuizen en de huisartsenpost Zoetermeer zijn aangesloten. Via dit regionale computersysteem kan bijvoorbeeld uw huisarts, een andere apotheek of de dienstapotheek Zoetermeer uw medicatiegegevens bekijken als dat nodig is. Ook kunnen Zoetermeerse apotheken als het nodig is via dit systeem kijken welke medicatie de huisarts u heeft voorgeschreven en zien of u intoleranties, contra-indicaties of allergieën heeft. Zo kunt u ook als u gebruik moet maken van een waarnemend huisarts of apotheker snel en veilig worden geholpen. U kunt bij uw eigen apotheek bezwaar maken tegen deze inzage door andere Zoetermeerse apotheken en de dienstapotheek. Meer informatie over het delen van gegevens uit het patiëntendossier bij uw huisarts kunt u lezen in deze folder.

Uitwisseling van gegevens via het Landelijk Schakelpunt

Onze dienstapotheek is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kan uw medicatiedossier als het nodig is worden bekeken door het LangeLand ziekenhuis en andere ziekenhuizen, apotheken, huisartsen of huisartsenposten buiten Zoetermeer en Benthuizen. Dit kan alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven aan uw apotheek. Meer informatie over het delen van gegevens via het LSP kunt u lezen op de website www.volgjezorg.nl .

Beveiligingsmaatregelen

Wij doen veel moeite om uw gegevens te beschermen. Alle medewerkers van de dienstapotheek krijgen bijvoorbeeld informatie en uitleg over de privacygevoeligheid van uw gegevens. Ze leren hoe ze zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens moeten omgaan. Daarnaast hebben wij onze computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, melden wij dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soms geven wij organisaties of leveranciers een opdracht waarvoor zij ook uw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin we uw gegevens bewaren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die onze computersystemen onderhouden of een organisatie die namens ons de geleverde zorg in rekening brengt bij de zorgverzekeraar. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor wij ze opdracht hebben gegeven. We maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Vraag of klacht

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de contactgegevens zoals hieronder aangegegeven.  Mocht u er met onze Functionaris Gegegevensbescherming niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Dienstapotheek Zoetermeer
t.a.v Functionaris Gegevensbescherming

Postadres:
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer

Tel: 079 - 320 86 86
email: fb@sgzoetermeer.nl